Wokół mieszkania, domu i ogrodu.

Budowa, remont, podatki, rachunki...

Liczba pytań: 15083

Liczba odpowiedzi: 210645

(16 odpowiedzi)
gość Pytanie zadaje: gość zalogowana [21.06.10]
Tagi: dobudowa do garażu pomieszczenia

Ile metrów kwadratowych i czy można dobudowac do istniejącego garażu jescze pomieszczenie bez pozwolenia

witam.zakupiłam działkę z garażem który stoi juz 30 lat na działce i chciałabym dobudowac do niego jeszcze dwa pomieszczenia gospodarcze.prosze mi powiedzieć czy mozna tak zrobić i ile metrów kwadratowych mozna wybudowac bez pozwolenia i czy mozna dobudować czy postawić wolnostojący budynek

Najlepsza odpowiedź
↑ ↓
(203 - 149)
58%
[22.06.10]
art. 30

1. Zgłoszenia właściwemu organowi wymaga:
1) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1-3, pkt 5-19 i pkt 21;
1a) budowa, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20 - z zastrzeżeniem art. 29a;

2) wykonywanie robót budowlanych, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1, 4-6 oraz 9-13;
3) budowa ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m i wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:
a) krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,
b) urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,
c) na obiektach budowlanych - urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, będących instalacjami w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu tej ustawy;
4) budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.
2. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 2, oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada, w drodze postanowienia, na zgłaszającego obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw, w drodze decyzji.
3. Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19 i 20, należy ponadto dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19, powinien być uzgodniony z podmiotem właściwym do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.
4. W zgłoszeniu budowy, o której mowa w ust. 1 pkt 4, należy ponadto przedstawić projekt zagospodarowania działki lub terenu, wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane.
5. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
5a. Jeżeli zostało wydane, w trybie art. 46b ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, postanowienie o konieczności uzyskania przez zgłaszającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bieg terminu, o którym mowa w ust. 5, rozpoczyna się od dnia uzupełnienia sprawy o wydaną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
6. Właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli:
1) zgłoszenie dotyczy budowy lub wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
2) budowa lub wykonywanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub inne przepisy,
3) zgłoszenie dotyczy budowy tymczasowego obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 12, w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
7. Właściwy organ może nałożyć, w drodze decyzji, o której mowa w ust. 5, obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:
1) zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
2) pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
3) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
gość  gość

Sortuj wg: najstarszych / najnowszych / najlepszych
Inne odpowiedzi
↑ ↓
(0 - 1)
0%
[09.03.13]
gość
5 m ile to metrów kwadratowych ?
gość
5 m ile to metrów kwadratowych ?
gość  gość
↑ ↓
(0 - 0)
0%
[09.05.13]
można raz w roku do 25 m2, ja sam w ciągu 3 lat pobudowałem duży garaż najpierw jeden 25 m2 potem przestrzeń na następny garaż 25 m2, i na drugi rok następny 25 m2 a w trzecim roku uzupełniłem lukę miedzy nimi i wyszedł mi trzeci a w sumie jeden duży 75 m2, i wys MAX 2,50 m.
gość  przemo
↑ ↓
(0 - 0)
0%
[09.05.13]
wys MAX 3,50, Przepraszam za pomyłkę ...
gość  przemo
↑ ↓
(0 - 0)
0%
[31.05.13]
ja mam taki problem stoji dom i garaz i miendzy nimi jest przestrzen mozna dobudowac sciane miedzy niam
gość  gość
↑ ↓
(0 - 0)
0%
[24.01.14]
niestety, budynki nie mogą się stykać żadną ścianą. Jeśli chodzi natomiast o budynek gospodarczy, to wystarczy na zgłoszenie, jednak żadną ścianą nie może przylegać do istniejącej już ściany budynku.
gość  gość
↑ ↓
(0 - 0)
0%
[09.05.17]
gość
witam a dobudowac do stojacego budynku mozna dostawic 5m2 ???
gość  gość
12
Dodaj odpowiedź
> Zaloguj

Dodaj zdjęcia lub inne pliki