Wokół mieszkania, domu i ogrodu.

Budowa, remont, podatki, rachunki...

Liczba pytań: 15083

Liczba odpowiedzi: 210645

Kategoria: Budowa domu
(15 odpowiedzi)
gość
Pytanie zadaje: gość zalogowana [14.12.09]

Pozwolenie na budowę-czas oczekiwania

Ile się czeka na wydanie pozwolenia na budowę, oraz jakie dokumenty są potrzebne aby się o nie starać?

Najlepsza odpowiedź
↑ ↓
(103 - 81)
56%
[14.12.09]
Ja dostarczysz komplet dokumentów to na wydanie pozwolenia na budowę urząd ma 60 dni. Ale kompletowanie projektów trwa ok roku. Tak było u nas.
gość  gość

Sortuj wg: najstarszych / najnowszych / najlepszych
Inne odpowiedzi
↑ ↓
(103 - 81)
56%
[14.12.09]
Ja dostarczysz komplet dokumentów to na wydanie pozwolenia na budowę urząd ma 60 dni. Ale kompletowanie projektów trwa ok roku. Tak było u nas.
Ja dostarczysz komplet dokumentów to na wydanie pozwolenia na budowę urząd ma 60 dni. Ale kompletowanie projektów trwa ok roku. Tak było u nas.
gość  gość
↑ ↓
(103 - 81)
56%
[18.12.09]
ktoś nie zrozumiał do kończ pytania. bo w pytaniu jest jakie dokumenty są potrzebne aby starać sie o pozwolenie na budowę wiec proszę o odpowiedź bo mnie też to interesuje
gość  gość
↑ ↓
(124 - 103)
55%
[18.12.09]
Wymagane dokumenty/rzeczy

* projekt budowlany –wraz z wymaganymi opiniami itp.,
* oświadczenie o prawie do nieruchomości,
* dowód prawa dysponowania nieruchomością(księga wieczysta, umowa dzierżawy itp.),
* ew. zgoda współwłaściciela/ właściciela,
* dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
* decyzja o warunkach zabudowy (gdy brak jest lokalnego planu zagospodarowania)
gość  aaa
↑ ↓
(103 - 81)
56%
[18.12.09]
Aby uzyskać pozwolenie na budowę domu musimy dysponować jakimś prawem do nieruchomości, lub do korzystania z niej, musimy ten fakt również udowodnić i złożyć odpowiednie oświadczenie

Jeżeli jesteśmy właścicielem(lub użytkownikiem wieczystym) do wydania decyzji wystarczy załączenie aktualnego odpisu z księgi wieczystej nieruchomości. Jeżeli działka jej nie posiada, konieczne będzie sięgnięcie po inny dowód: tj. akt notarialny (sprzedaży, czy darowizny), dokument sądowy (wyrok, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku).

Jeżeli nie jesteśmy właścicielem, a jedynie korzystamy z nieruchomości (np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy, czy użytkowania) do oświadczenia, oprócz dokumentów wskazujących właściciela gruntu musimy załączyć jego zgodę na zabudowanie nieruchomości, wyrażoną piśmie.
Jeżeli jesteśmy jedynie współwłaścicielami gruntu- wymagana będzie zgoda pozostałych współwłaścicieli. Jeżeli nie chcą wyrazić zgody, współwłaściciele łącznie co najmniej ½ nieruchomości mogą domagać się rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Orzeczenie sądu zastąpi wtedy zgodę współwłaścicieli.
Kolejnym warunkiem do uzyskania pozwolenia na budowę jest uzyskanie i załączenie do wniosku projektu budowlanego na który składa się :

* projekt zagospodarowania działki obejmujący:
o granice działki,
o usytuowanie, obrys i układy istniejących (projektowanych) obiektów budowlanych.
o określenie sieci uzbrojenia terenu, sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, układ komunikacyjny i układ zieleni,
o wymiary i wzajemne odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich.
* projekt architektoniczno-budowlany określający:
o funkcję, formę i konstrukcję obiektu budowlanego
o system energetyczny
o rozwiązania techniczne i materiałowe, nawiązujące do otoczenia.

Zazwyczaj wymagane są też oświadczenia właściwych jednostek o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i dróg lądowych. Potrzebne też będą badania geologiczne dotyczące posadowienia obiektu budowlanego (nikt nie postawi domu nie wiedząc czy nie zapadnie się w gruncie).
Wniosek należy wypełnić na urzędowym formularzu, najczęściej dostępnym na stronach internetowych starostw. Należy w nim wskazać inwestora (osobę/ osoby finansujące budowę) oraz wskazać rodzaj inwestycji np. dom jednorodzinny, dwukondygnacyjny). Należy również wskazać adres miejsca budowy wraz z oznaczeniem nieruchomości : obręb ewidencyjny, numer działki ewidencyjnej.
Do wniosku o pozwolenie na budowę obowiązkowo należy dołączyć:

* cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczenie potwierdzające wpis architekta na listę właściwej izby samorządu zawodowego,
* oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
* zaświadczenie potwierdzające wpis architekta na listę izby samorządu zawodowego oraz opinie, uzgodnienia, pozwolenia wymagane przepisami szczególnymi. (np. zezwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, jeśli prace mają być przeprowadzane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków)

Wniosek kierujemy do starosty właściwego ze względu na położenie nieruchomości i składamy bezpośrednio w urzędzie starostwa, lub wysyłamy przesyłką poleconą.
Podania i załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej. Co do pozostałych patrz: wykaz na końcu tekstu.
gość  aaa
↑ ↓
(155 - 134)
54%
[18.12.09]
W decyzji o pozwoleniu na budowę starosta określa w zależności od tego, czy w danym przypadku jest to konieczne, m.in.:

* szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
* czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
* terminy rozbiórki: istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych,
* szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie.

Jeśli starosta nie wyda decyzji w sprawie pozwolenia na budowę w ciągu 65 dni od dnia złożenia wniosku o wydanie takiej decyzji, organ wyższego stopnia wymierza temu organowi karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. Kara ta stanowi dochód skarbu państwa.
Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem dwóch lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż dwa lata.
* zazwyczaj uzyskaniem pozwolenia na budowę zajmuje się biuro projektowe,
* nie wszystkie prace budowlane wymagają pozwolenia na budowę,
* planowane są zmiany w prawie budowlanym, które zniosą obowiązek starania się o pozwolenie na budowę odnośnie domów mieszkalnych.
* od wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 107 zł
* od zatwierdzenia projektu budowlanego - 47zł
* od pozwoleń wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego:
o 1) na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym:
+ a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna: - za każdy mkw. powierzchni użytkowej - 1 zł - nie więcej niż 539 zł
+ b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym - 14 zł
+ c) innego budynku - 48 zł
+ d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków - 20 zł
+ e) budowli związanych z produkcją rolną - 112 zł
+ f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi - 2143 zł
+ g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych o długości do 1 kilometra - 105 zł
+ h) innych budowli - 155 zł
+ i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym - 91 zł
+ w razie wydania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku
o 2) na przebudowę lub remont obiektu budowlanego oraz na wznowienie robót budowlanych - 50 proc. stawek określonych wyżej
gość  aaa
↑ ↓
(104 - 82)
56%
[14.05.10]
witam ja zlozylam wniosek o pozwolenie 6miesdo gminy i nie wiem ile jeszcze trzeba czekac aby wojt to podpisal
gość  gość
↑ ↓
(104 - 82)
56%
[16.10.10]
opitol go!!!1
gość  gość
↑ ↓
(82 - 60)
58%
[05.10.11]
Ja czekam dwa lata od złożenia pierwszego podania o rozbiórkę. Mieszkam w Helu jestem rodowitym Kaszubem na własnej ziemi i nie mogę, zawsze coś tak się rozpanoszyli ci "biurokraci" że prędzej moje dzieci zaczną a wnukowie skończą .
gość  gość
↑ ↓
(42 - 21)
67%
[16.06.12]
wiecie co powiem wam ,ze u nas w POLSCE wszystko UTRUDNAJA CZLOWIEKOWI . czlowiek chce sie budowac a na zgode tyle sie czeka a to tylko PODPIS WOJTA nie wiem czy ten podpis tak trudno kurde podpisac no ludzie;/ my chcemy se budowac juz od marca ale czekamy za zgoda juz od 10 kwietnia;/
gość  aga
↑ ↓
(2 - 1)
67%
[02.12.12]
Jedynym wyjściem jest zmiana w prawie budowlanym,chyba że budową domów a raczej ich dofinansowaniem zajmą się odpowiednie urzędy wtedy można sobie chodzic od drzwi do drzwi.Ludzie przecież to są nasze pieniądze czemu tak wszystko musi byc utrudnione.W takim kraju ciężko jest zbudowac swoje gniazdko więc nic dziwnego że wszyscy z niego wyfruwają za granicę.
gość  gość
12
Dodaj odpowiedź
> Zaloguj

Dodaj zdjęcia lub inne pliki